Każdy z nas ma inną formę osiągania dochodu, podobnie każdy bank ma różne wymagania, zważywszy na indywidualną sytuację klienta.

W tym artykule przybliżymy Wam, w jaki sposób banki weryfikują poszczególne formy zatrudnienia, co biorą pod uwagę, jakie mają wymagania co do naszej umowy oraz, jak podchodzą do premii, nadgodzin itp.

Zatem szczegółowo przeanalizujemy:

 1. Umowę o pracę na czas nieokreślony
 2. Umowę o pracę na czas określony
 3. Umowę na zastępstwo
 4. Kontrakt menadżerski
 5. Umowę o dzieło / Umowę zlecenie
 6. Premie, prowizje, nadgodziny

PRZY POWYŻSZYCH UMOWACH W ZALEŻNOŚCI OD BANKU I RODZAJU UMOWY, DOCHÓD LICZONY JEST JAKO ŚREDNIA Z 3, 6 LUB 12 MIESIĘCY. 

DO UDOKUMENTOWANIA STAŻU PRACY POTRZEBNE BĘDĄ POPRZEDNIE UMOWY/ŚWIADECTWA PRACY.

BANKI BĘDĄ WYMAGAŁY TEŻ PEŁNEJ HISTORII RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY WPŁYWA WYNAGRODZENIE. W ZALEŻNOŚCI OD BANKU MOŻE TO BYĆ HISTORIA Z 3, 6 LUB 12 MIESIĘCY LUB SAME POTWIERDZENIA WPŁYWÓW.

AD 1. UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY:

Poniżej różne wymagania w  zależności od banku czyli:

• Minimum 3 miesiące u obecnego pracodawcy lub min. 1 miesiąc przy zachowaniu ciągłości przez 6 miesięcy lub min. 6 miesięcy – dotyczy to osób zatrudnionych w firmie rodzinnej. Akceptacja przerwy między jednym a drugim okresem zatrudnienia nie może przekraczać 10 dni kalendarzowych (ciągłość zatrudnienia). Za stały element wynagrodzenia uznaje się także: dodatek funkcyjny, stażowy, za ciężkie warunki pracy.

• Minimalny staż pracy Klienta u danego pracodawcy nie może być krótszy niż 3 miesiące umowa na czas nieokreślony, wraz z udokumentowaniem co najmniej rocznego ogólnego stażu pracy, w którym okresy pozostawania bez pracy nie przekraczały 1 miesiąca w danym roku kalendarzowym.

• Ogólny staż pracy nie tylko u bieżącego pracodawcy: wymagany min. 6 miesięcy, przy czym minimalny staż pracy u aktualnego pracodawcy wynosi min. 3 miesiące.

• Minimum 1 miesiąc, analizowane są dochody z ostatnich 12 miesięcy, wymagany min. okres osiągania dochodu to 12 miesięcy (przerwa w zatrudnieniu w trakcie 12 miesięcy nie może być dłuższa niż 31 dni)

• Minimalny okres zatrudnienia 6 miesięcy i 6 wpływów, Jeżeli klient pracuje od co najmniej 1 miesiąca na czas nieokreślony, może przedstawić świadectwo pracy, dokumentujące 12 miesięcy u poprzedniego pracodawcy, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.

 

 

AD.2 UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

• Minimum 6-miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy i do końca trwania umowy musi pozostać nie mniej  niż 8 miesięcy
LUB

• Minimum 1-miesięczny okres zatrudnienia na podstawie bieżącej umowy o pracę w aktualnym miejscu pracy pod warunkiem udokumentowania, że obowiązująca umowa została odnowiona przez tego samego pracodawcę, a do końca trwania umowy pozostało nie mniej niż 8 miesięcy. Czas obowiązywania wcześniejszej umowy / umów zawartych z obecnym pracodawcą i aktualnie obowiązującej umowy nie może być krótszy niż 6 miesięcy (do ciągłości zatrudnienia wlicza się umowy zlecenia / o dzieło w ramach jednego zakładu pracy, zatrudnienie w ramach agencji pracy tymczasowej, gdzie praca świadczona była na rzecz obecnego pracodawcy).

• Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy min. 3 miesiące i:

1) obecna umowa jest kolejną umową z danym pracodawcą
lub

2) umowa została zawarta na okres co najmniej 5 lat (okres do wygaśnięcia umowy min. 6 miesięcy)
lub

3) umowa zawarta na okres nie krótszy od okresu kredytowania
lub

4) umowa od min. 6 miesięcy z danym pracodawcą i zawarta na min. 6 miesięcy naprzód oraz potwierdzona ciągłość zatrudnienia deklaracją podatkową PIT lub świadectwami pracy od poprzednich pracodawców ów za okres min. 12 mcy
lub

5) rodzaj zawartej umowy wynika ze specyfiki zatrudniania danej grupy zawodowej (nauczyciele, lekarze, pracownicy służb mundurowych).

• Zatrudnienie u obecnego pracodawcy od co najmniej 3 miesięcy, a data upływu aktualnej umowy jest późniejsza niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o kredyt lub ze względu na charakter wykonywanego zawodu, zatrudnienie w ostatnich 2 latach w okresach cyklicznych (np. nauczyciele).

• Na czas pandemii została wprowadzona zasada: musi być to druga umowa, ale nie musi być z tym samym pracodawcą, okres zatrudnienia musi trwać jeszcze co najmniej 9 miesięcy od momentu złożenia wniosku, dodatkowo oczekuje się promesy od pracodawcy z zapisem o  zamiarze przedłużenia umowy o pracę. Ogólny staż pracy – dłuższy niż 2 lata.

• Minimalny staż pracy u obecnego pracodawcy na dzień złożenia wniosku wynosi:

 1.  6 miesięcy
 2.  3 miesiące w przypadku udokumentowania ciągłości zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach (dopuszcza się max jedną miesięczną przerwę w zatrudnieniu)/

Termin ważności aktualnej umowy nie może być krótszy niż:

 1.  12 miesięcy naprzód.
 2.  6 miesięcy naprzód, jeżeli staż u aktualnego pracodawcy wynosi minimum 24 miesiące.

• Minimum 6 miesięcy naprzód na min. 12 miesięcy na dzień składania wniosku. Zdolność liczona jako średnia z 3 miesięcy. Brak akceptacji promes. Do stażu pracy wliczane są umowy zawarte z agencją pracy tymczasowej, umowy na zastępstwo, umowy na okres próbny. Wraz z zaświadczeniem o źródle i wysokości miesięcznych dochodów należy obligatoryjnie dołączyć potwierdzenia z 3 ostatnich wpływów z tytułu wynagrodzenia (nie wymagamy pełnych wyciągów).

• Ogólny staż pracy nie jest krótszy 6 miesięcy, staż pracy u obecnego pracodawcy trwa od co najmniej 3 miesięcy, termin wygaśnięcia umowy nie następuje wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie informacji o kredycie, przyjmowany dochód z 3 miesięcy.

• Minimum 1 miesiąc, analizowane są dochody z ostatnich 12 miesięcy, wymagany min. okres osiągania dochodu to 12 miesięcy (przerwa w zatrudnieniu w trakcie 12 miesięcy nie może być dłuższa niż 31 dni). W przypadku klientów ubiegających się o kredyt na okres dłuższy niż pozostały okres zatrudnienia należy zweryfikować historię stabilności zatrudnienia. Analizowane są dochody z roku bieżącego oraz poprzedniego. Wymagana jest także dodatkowe weryfikacja dochodu (np: PIT za rok poprzedni).

1) 6 miesięcy u obecnego pracodawcy (możliwość uwzględnienia innych form zatrudnienia np. umowa zlecenia / o dzieło pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku aktualna umowa o pracę obowiązuje co najmniej 3 miesiące)

2) 1 miesiąc (jeżeli wnioskodawca przez ostatnie 12 miesięcy był zatrudniony u poprzedniego (jednego) pracodawcy na podstawie umowy o pracę / kontraktu / mianowania / powołania, a okres przerwy pomiędzy poprzednim a aktualnym zatrudnieniem <= 1 miesiąc, poprzednia umowa o pracę uległa rozwiązaniu z przyczyn innych niż leżących po stronie pracownika), w przypadku nauczycieli i wykładowców akademickich wystarczające jest udokumentowanie 9 miesięcy stażu pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy u jednego pracodawcy na podstawie umowy o pracę / kontraktu / mianowania.

OKRES OBOWIĄZYWANIA

1) Do końca umowy pozostało co najmniej 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku.

2) Dla klientów wykonujących zawód: lekarz, prawnik, nauczyciel, funkcjonariusz służby mundurowej, pielęgniarka, dla których do końca umowy pozostało mniej niż 6 mies istnieje możliwość przyjęcia dochodu w sytuacji gdy:

 1.  nie jest to pierwsza umowa z aktualnym pracodawcą
 2.  okres przerwy między umowami nie dłuższy niż 1 miesiąc / 3 miesiące – w przypadku nauczycieli i wykładowców akademickich.

AD.3 UMOWA NA ZASTĘPSTWO

w większości banków nie jest akceptowana!

• Tak, traktowana jak umowa na czas określony, umowa musi trwa 3 miesiące naprzód, bank bada stabilność zatrudnienia, historię rachunku za 12 miesięcy oraz ciągłość zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach.

• Bank traktuje tę umowę jak umowę na czas określony, czyli minimalny staż pracy u obecnego pracodawcy na dzień złożenia wniosku wynosi:

a) 6 miesięcy

b) 3 miesiące w przypadku udokumentowania ciągłości zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach (dopuszcza się maksymalnie jedną miesięczną przerwę w zatrudnieniu). Termin ważności aktualnej umowy nie może być krótszy niż:

a) 12 miesięcy naprzód

b) 6 miesięcy naprzód, jeżeli staż u aktualnego pracodawcy wynosi minimum 24 miesiące.

AD.4 KONTRAKT MENADŻERSKI

 Okres obowiązywania umowy min. 12 miesięcy, min. okres zatrudnienia 3 miesiące i do końca okresu zatrudnienia od daty złożenia wniosku pozostało min. 4 miesiące lub klient regularnie jest zatrudniany przez ostatnie 24 miesiące z uwagi na charakter wykonywanego zawodu (np. nauczyciele, lekarze, pielęgniarki).

• Tak jak umowa o pracę NA CZAS NIEOKREŚLONY, CZYLI okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy min. 3 miesiące.

• Tak, min. okres uzyskania dochodu to 6 mcy u obecnego pracodawcy a data upływu aktualnej umowy jest późniejsza niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o kredyt.

• Kontrakty menedżerskie, w tym marynarskie, umowy kontraktowe zawierane z żołnierzami zawodowymi – 12 miesięcy i udokumentowane, że jest to co najmniej druga taka umowa Klienta (umowa kontraktowa lub inna umowa o pracę), nie przedzielona dłuższymi okresami pozostawania bez pracy, czyli nie dłuższymi niż 1 miesiąc.

• Kontrakt menedżerski umowa na czas nieokreślony, min. okres uzyskiwania dochodów 3 miesiące, min. 1 wpływ od tego samego pracodawcy za każdy z ostatnich 3 miesięcy. Kontrakt menedżerski umowa na czas określony, min. okres uzyskiwania dochodów 6 miesięcy, min. 1 wpływ od tego samego pracodawcy za każdy z ostatnich 6 miesięcy.

• Min. 6 miesięcy łącznego stażu zatrudnienia, min. 3 miesiące u obecnego pracodawcy, 6 miesięcy naprzód na dzień złożenia wniosku, przyjmowany dochód z 3 miesięcy.

• Zatrudnienie na czas określony – pod warunkiem spełnienia poniższych warunków (1 i 2 łącznie lub spełniony 3).

1) nie jest to pierwsza umowa z aktualnym pracodawcą i okres przerwy między umowami nie może być dłuższy niż 1 miesiąc, 3 miesiące w przypadku nauczycieli i wykładowców akademickich,

2) istnieją przesłanki świadczące o:

a) realności odnowienia lub przedłużenia umowy na następny okres (np. klient zatrudniony jest w stabilnym przedsiębiorstwie, urzędzie, administracji rządowej itp.).

b) realności zawarcia nowej umowy lub kontraktu z innym pracodawcą (np. klient wykonuje zawód dający szerokie możliwości zatrudnienia itp.).

c) klient wykonuje zawód : lekarz, prawnik, nauczyciel, funkcjonariusz służby mundurowej, pielęgniarka.

3) umowa obowiązuje od 6 mcy do końca umowy pozostało co najmniej 18 mcy na dzień złożenia wniosku.

• Proces jak przy umowie o pracę lub jak przy działalności gospodarczej (w zależnościod tego, jak klient rozlicza dochód w PiT za rok ubiegły).

• LUB po prostu nie jest akceptowany.

AD.5 UMOWA O DZIEŁO / UMOWA ZLECENIE

 Świadczenie usług w ramach umów od min. 12 miesięcy i uzyskanie min. 10 wpływów w tym okresie. W przypadku uzyskiwania wynagrodzenia w cyklach kwartalnych wymagane są min. 4 wpływy w ciągu 12 miesięcy. Stały zakres świadczonych usług / zlecanych zadań w badanym okresie (akceptowani różni zleceniodawcy) UWAGA! NIE MOŻE TO BYĆ JEDYNY DOCHÓD!

• Min. okres realizacji umów:

1) 12 miesięcy w tym bieżąca umowa w realizacji (wg oświadczenia klienta).

2) 3 miesiące, jeśli łączona z umową o pracę u tego samego pracodawcy.

• [od III kwartału 2020 roku nie są uwzględniane do zdolności] jedynie Jako dodatkowy dochód, bank bierze 80% do zdolności, min. 12 miesięcy.

• Min. 12 miesięcy  w przypadku kredytów mieszkaniowych oraz 24 miesiące w przypadku pożyczki hipotecznej.

• Dochód z tytułu umowy zlecenia / umowy o dzieło może stanowić źródło spłaty kredytu / pożyczki pod warunkiem, że umowy obowiązują od co najmniej 6 miesięcy oraz są zawierane z tym samym pracodawcą.

• Jeżeli jest to jedyne źródło dochodu, to nie jest akceptowane. Jeżeli jest to dodatkowe to min. 12 miesiecy realizacji umów zleceń / o dzieło z danym pracodawcą, dochód z 6 miesięcy (przy czym również nie są akceptowane przerwy między umowami w przypadku występowania więcej niż jednej umowy z danym pracodawcą).

AD.6 PREMIE,PROWIZJE,NADGODZINY – W JAKI SPOSÓB PRZYJMOWANE SĄ DO LICZENIA ZDOLNOŚCI

 Wszystkie dodatki, które są stałym i regularnym elementem wynagrodzenia przyjmowane są do oceny zdolności kredytowej, zgodnie z wpływami na ROR i zaświadczeniem od pracodawcy (średnia brutto z 3 ostatnich miesięcy, wymagane przedstawienie potwierdzenia uzyskanej premii / nagrody wypłaconej w okresie innym niż wskazany w zaświadczeniu z zakładu pracy)

• W przypadku stwierdzenia występowania części zmiennych wynagrodzenia do zdolności kredytowej przyjmuje się 75% średniomiesięcznych dochodów netto z tytułu zmiennych części wynagrodzenia uzyskanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.
UWAGA : W przypadku uwzględniania w kalkulacji zdolności kredytowej dodatkowych składników wynagrodzenia wymagane jest udokumentowanie wpływów na ROR z tego tytułu za okres ostatnich 12 miesięcy.

• Tak, jeśli są o charakterze stałym.

• W przypadku premii miesięcznej (jeśli jest regularna) przyjmowana jest średnia z 3 miesięcy. Kwartalna jest uśredniana czyli też na 3 miesiące dzielona. Półroczna i roczna odpowiednio 6 / 12 miesięcy. Nadgodziny, tylko jeśli występują regularnie uśrednione są z ostatnich 3 miesięcy.

• Uwzględniane, gdy uzyskiwane są regularnie i nie zostały wliczone do średniego wynagrodzenia: – miesięczne – średnia z trzech miesięcy – półroczne – przyjmuje się 1/6 kwoty premii – roczne (w tym 13-tki) – 1/12 pod warunkiem, że dochód w tej formie był osiągnięty również w roku ubiegłym (na podstawie PIT-u rocznego lub wyciągu z rachunku bankowego).

• Akceptowany rodzaj wpływów: wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny, dyżury, dodatek:

 • funkcyjny,
 • stażowy,
 • zmianowy,
 • za pracę w warunkach szkodliwych,
 • za szczególne umiejętności,
 • za wysługę lat,
 • za stopień służbowy,
 • nagrody,
 • premie,
 • świadczenie mieszkaniowe lub dodatek za rozłąkę dla służb mundurowych (o ile jest przekazywane co miesiąc)/

W przypadku świadczenia mieszkaniowego dla służb mundurowych, jeżeli kwota świadczenia nie jest ujęta w zaświadczeniu, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia.

• Stabilny dochód = średnie wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy + premia w wysokości: – 1/12 premii rocznej wypłaconej w ostatnich 3 miesiącach,

– 1/6 premii półrocznej wypłaconej w ostatnich 3 miesiącach,

– 1/3 premii kwartalnej wypłaconej w ostatnich 3 miesiącach,

– średnia z premii miesięcznych wypłaconych w ostatnich 3 miesiącach.

Uwzględnione w wyliczeniu dochodu premie muszą być uwzględnione podczas weryfikacji dochodu.