Jeżeli osiągamy dochód z poniższych źródeł dochodu to większość banków będzie wymagało od nas oczywiście w zależności od formy rozliczeń następujących dokumentów, ale oczywiście każdy bank wymaga inaczej:

• zaświadczenie z ZUS/US o braku zaległości – te dokumenty zazwyczaj do uruchomienia, ale są też banki co wymagają od razu do złożenia wniosku

• PIT + załączniki + potwierdzenie złożenia UPO za rok poprzedni czyli 2020 lub + za 2019 w zależności od banku

• Dokumenty dochodowe (muszą być w oryginale i podpisane przez nas osobiście imieniem i nazwiskiem):

 • KPiR za 2021 narastająco (czyli od 01.01.2021 do ostatniego rozliczonego miesiąca)
 • np. KPiR 2021 szczegółowa za ostatni rozliczony miesiąc
 • np. KPiR za 2020 szczegółowo za grudzień 2020 a niekiedy też za cały rok

czy

 • bilans zysków i strat za 2020
 • bilans zysków i strat za 2021

czy

 • decyzję US o ustaleniu na dany rok podatkowy wysokości podatku dochodowego

czy

 • ewidencja przychodów przy ryczałcie za 2020
 • ewidencja przychodów za 2021

• dodatkowo mogą być wymagane wypełnione druki bankowe odnośnie prowadzonej działalności przez nas lub księgowego

Dzisiaj szczegółowo przeanalizujemy dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od formy oraz dochód z działalności rolniczej:

 1. Działalność gospodarcza/ KPiR
 2. Działalność gospodarcza / ryczałt
 3. Działalność gospodarcza / karta podatkowa
 4. Działalność rolnicza (działy specjalne, pozostałe)
 5. Branże wykluczone
 6. Amortyzacja
 7. Ciekawostki -a zarazem ważne informacje odnośnie prowadzonej działalności
  a) Czy bank zaakceptuje zmianę formy rozliczania się przy działalności gospodarczej – na jakich zasadach
  b) Czy bank akceptuje zawieszenie działalności gospodarczej
  c) Samozatrudnienie (przejście z umowy o pracę na działalność gospodarczą) czy akceptowane – na jakich zasadach
  d) Działalność gospodarcza za granicą
  e) Czy bank przyjmie dochód z DG prowadzonej w Polsce, jeśli podatki są płacone w Polsce, ale większość wpływów klient otrzymuje w walucie

 

AD.1 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA- KPiR:

Poniżej różne wymagania w  zależności od banku czyli:

 Okres prowadzenia DG i uzyskiwania dochodów z tytułu prowadzonej DG od min. 12 mcy. Średni miesięczny dochód netto wyliczany na podstawie dochodu z roku bieżącego i dochodu z roku ubiegłego. Nadal obowiązują branże wykluczone.

Min. okres prowadzenia działalności:

1) 12 mcy dla pierwszej działalności (lub kolejnej o zmienionym profilu), lub

2) 6 mcy, jeżeli jest to kontynuacja poprzedniej profesji (kolejna DG o podobnym profilu) lub

3) 3 mce, jeżeli działalność ta jest oparta na umowie o współpracy z dotychczasowym pracodawcą lub jest alternatywną formą wcześniej wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę / kontrakt z dotychczasowym pracodawcą.

Brany jest pod uwagę PIT za poprzedni rok rozliczony + KPiR za miesiące roku bieżącego. Jeśli obecny rok nie jest jeszcze rozliczony bank opiera się na PIT za ostatni rok rozliczony (decydent może jednak poprosić o jeszcze wcześniejszy PIT, tak by mieć 2 rozliczone lata wstecz)

Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej 24 miesiące UWAGA ! Bank wyklucza kredytowanie działalności z branż wykluczonych: transport wodny, transport lotniczy, hotelarstwo, gastronomia, kultura, rozrywka i rekreacja, fryzjerstwo, branża beauty, działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej:

a) 24 miesiące, lub

b) 12 miesięcy w przypadku wolnych zawodów (adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, doradca podatkowy, makler papier.wart. księgowy, lekarz, dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, radca prawny, rzeczoznawca majątkowy tłumacz przysięgły), lub 

c) 12 miesięcy w przypadku osób, które przed rozpoczęciem działalności były (w uzasadnionych przypadkach po indywidualnej decyzji): – zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, dzieło a zakres działalności jest zgodny z zakresem pracy wykonywanej przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, oraz – umowa o współpracy gwarantuje uzyskiwanie stałego przychodu w ramach umowy o współpracy, oraz – umowa o współpracy jest zawarta na czas nieokreślony Średni dochód za wszystkie rozliczone miesiące ubiegłego i bieżącego roku kalendarzowego (minimum 12 miesięcy)

• Akceptowany dochodów z działalności gospodarczej dla produktów hipotecznych, za wyjątkiem branż:

 • gastronomia,
 • kultura/rozrywka/rekreacja,
 • turystyka,
 • zakwaterowanie.

Min. 12 mcy wstecz, dochód z działalności jest wyliczany na podstawie kalkulatora działalności gospodarczej. Dochód obliczany będzie w oparciu o rozliczony cały poprzedni rok. Wymagany jest zatem PIT 36 oraz PTB lub gdy PIT nie został jeszcze złożony należy przedstawić KPiR za miesiące od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku z uwzględnioną różnicą stanów magazynowych. Zawsze należy dołączyć KPiR za rozliczony okres bieżącego oraz analogiczny okres roku poprzedniego

• Dochód z tytułu prowadzenia DGj lub wykonywania wolnego zawodu może stanowić źródło spłaty kredytu / pożyczki pod warunkiem, że DG lub wykonywanie wolnego zawodu trwa co najmniej jeden pełny rok kalendarzowy. i nastąpiło jej rozliczenie z US.

Wzór na wyznaczenie dochodu netto: (dochód z sekcji D – składki na ubezp. społeczne – podatek należny)/12

• Min.12 mcy przed datą złożenia wniosku kredytowego [w przypadku gdy jest to jedyne źródło dochodu DG powinna być prowadzona od min. 24 m-cy]. Dopuszczalny okres krótszy niż 12 mcy (min. 6 mcy) jeśli DG jest kontynuacją zawartej wcześniej umowy o pracę bez względu na fakt czy odbywa się z dotychczasowym pracodawcą.

Szacowanie dochodu dla wniosku rejestrowanego przed 30.04., przyjmuje się średni dochód za rok ubiegły.

Szacowanie dochodu dla wniosku rejestrowanego od 01.05., analizuje się zmiany średnio miesięcznego dochodu roku bieżącego w stosunku do roku poprzedniego

• Analizowane są dochody z ostatnich 12 mcy,

min. okres DG to 12 mcy; (bank bierze pod uwagę mniejszy z dochodów z PITu lub średniej z ostatnich 12 mcy)

• Min. 24 mce na dzień złożenia wniosku. Algorytm liczenia dochodu zaszyty w kalkulatorze bankowym

• kredyt do 300.000 – działalność prowadzona od 12mc wstecz

kredyt pow. 300.000 – działalność prowadzona 2 pełne lata kalendarzowe

AD.2 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA- RYCZAŁT:

Poniżej różne wymagania w  zależności od banku czyli:

• Min. okres prowadzenia DG i generowania z niej dochodu to 18 mcy. Średni miesięczny dochód netto wyliczany na podstawie dochodu z roku bieżącego i dochodu z roku ubiegłego – 80%. Nadal obowiązują branże wykluczone.

• Przychód przed opodatkowaniem x 35%, średnia liczona z 12 mies.

Min.okres prowadzenia działalności 12 m-cy

• Tak, 50% dochodu pomniejszonego o składki społeczne i podatek należny

Min.okres prowadzenia działalności 12 m-cy

Tak, schemat liczenia ryczałtu zgodnie z metodyką Banku – miesięczny dochód netto = (przychód x 20% ) / ilość miesięcy UWAGA !

Bank wyklucza kredytowanie działalności z branż wykluczonych : transport wodny, transport lotniczy, hotelarstwo, gastronomia, kultura, rozrywka i rekreacja, fryzjerstwo, branża beauty, działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

Min.okres prowadzenia działaności. 24 m-cy

[17.08. przywracamy możliwość akceptowania dochodów z działalności gospodarczej dla produktów hipotecznych, za wyjątkiem branż:

 • gastronomia,
 • kultura/rozrywka/rekreacja,
 • turystyka,
 • zakwaterowanie.

Min. 12 mcy wstecz, dochód z działalności jest wyliczany na podstawie kalkulatora działalności gospodarczej.

Dochód obliczany będzie w oparciu o rozliczony cały poprzedni rok. Wymagany jest zatem PIT 36 oraz PTB lub gdy PIT nie został jeszcze złożony należy przedstawić ewidencję przychodów za miesiące od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku oraz ewidencje przychodów za rok bieżący

• Dochód z tytułu prowadzenia DG lub wykonywania wolnego zawodu może stanowić źródło spłaty kredytu / pożyczki pod warunkiem, że DG lub wykonywanie wolnego zawodu trwa co najmniej jeden pełny rok kalendarzowy i nastąpiło jej rozliczenie z US.

Wzór na wyznaczenie dochodu netto: (kwota ryczałtu rocznego x5)/12

• Min.okres 12m-cy [W przypadku gdy jest to jedyne źródło dochodu DG powinna być prowadzona od min. 24 m-cy].

Miesięczny dochód netto = 25% przychodu brutto, przychód za rok ubiegły ustalany jest na podstawie deklaracji podatkowej.

Dochód za bieżący rok na podstawie faktur za wykonane prace lub wydruki z ewidencji przychodów

• Analizowane są dochody z ostatnich 12 mcy,

min. okres DG to 12 mcy; informacje o wyliczeniach zaszyte w kalkulatorze bankowym

• Min. 24 mce na dzień złożenia wniosku. Algorytm liczenia dochodu zaszyty w kalkulatorze bankowym

• Zweryfikowany na podstawie deklaracji podatkowej za poprzedni rok, a w przypadku kredytów hipotecznych powyżej 300 000 zł. na podstawie deklaracji podatkowych za ostatnie 2 lata podatkowe, oświadczony przez klienta średniomiesięczny dochód brutto pomniejszony o podatek.

W zależności od wysokości stawki ryczałtu przyjmowany do kalkulacji zdolności stabilny dochód nie może przekroczyć: – 50% średniomiesięcznych przychodów z PIT-28 dla stawki 20%, – 30% średniomiesięcznych przychodów z PIT-28 dla stawki 17%, – 15% średniomiesięcznych przychodów z PIT-28 dla pozostałych stawek.

Jeśli przychody opodatkowane będą różnymi stawkami, punktem odniesienia do weryfikacji dochodu będzie stawka podatkowa zastosowana obecnie dla wiodącego źródła

• Nie akceptuje takiego dochodu w takiej formie

AD.3 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – KARTA PODATKOWA:

Poniżej różne wymagania w  zależności od banku czyli:

• Okres prowadzenia DG i uzyskiwania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej min. 18 mcy. Średni miesięczny dochód netto wyliczany na podstawie dochodu z roku bieżącego i dochodu z roku ubiegłego. Nadal obowiązują branże wykluczone

• Tak, stawka x 8, min 12mcy

• [od III 2020 ograniczenia w przyjmowaniu dochodu do analizy] Tak, stawka x 9, min 12mcy

• TAK MIN 24mce

schemat liczenia ryczałtu zgodnie z metodyką Banku miesięczny dochód netto = 7 x kwota podatku na bieżący rok podatkowy UWAGA ! Bank wyklucza kredytowanie działalności z branż wykluczonych : transport wodny, transport lotniczy, hotelarstwo, gastronomia, kultura, rozrywka i rekreacja, fryzjerstwo, branża beauty, działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

• 17.08. przywracamy możliwość akceptowania dochodów z działalności gospodarczej dla produktów hipotecznych, za wyjątkiem branż:

 • gastronomia,
 • kultura/rozrywka/rekreacja,
 • turystyka,
 • zakwaterowanie

Min. 12 mcy wstecz, dochód z działalności jest wyliczany na podstawie kalkulatora działalności gospodarczej.

Dochód obliczany będzie w oparciu o rozliczony cały poprzedni rok.

Oprócz PIT-u wymagamy aktualnej decyzji o wymiarze podatku (za bieżący rok podatkowy)

• 20.04.2020 Bank nie kredytuje DG z wybranych branż –

Dochód z tytułu prowadzenia DG lub wykonywania wolnego zawodu może stanowić źródło spłaty kredytu / pożyczki pod warunkiem, że DG lub wykonywanie wolnego zawodu trwa co najmniej jeden pełny rok kalendarzowy.

Dochód liczymy jako miesięczna stawka decyzji US X 5

• W przypadku gdy jest to jedyne źródło dochodu DG powinna być prowadzona od min. 24 m-cy. W INNYM PRZYPADKU MIN.12-M-CY

Tak, stawka x 8.

• Analizowane są dochody z ostatnich 12 mcy, min. okres DG to 12 mcy;

bank opiera na ostatnim dokumencie z urzędu o wysokości podatku oraz oświadczeniu klienta o dochodach

• Min. 24 mce na dzień złożenia wniosku. Algorytm liczenia dochodu zaszyty w kalkulatorze bankowym

• Dla wybranych firm wg nr PKD (lista w kalkulatorze kredytowym) Tak, stawka x 7 (decyzja za rok poprzedni i bieżący do kwoty 300 000 zł., dla kredytów powyżej 300 000 zł. za dwa lata wstecz) UWAGA: dochód wylicza kalkulator

AD.4 DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA (działy specjalne, pozostałe):

Poniżej różne wymagania w  zależności od banku czyli:

• Min. okres uzyskiwania dochodu 12 mcy, przy czym dopuszcza się krótszy okres prowadzenia działalności rolniczej wyłącznie w sytuacji przekazania gospodarstwa dziecku / dzieciom przez rodzica / rodziców pod warunkiem kontynuowania dotychczasowego profilu działalności rolniczej.

Akceptowane są dochody uzyskiwane z tytułu działalności prowadzonej na gruntach dzierżawionych lub w dzierżawionych /użyczanych budynkach inwentarskich, przy czy w przypadku gdy umowa dzierżawy / użyczenia jest zawarta na okres krótszy od okresu kredytowania, dochody uzyskiwane na gruntach dzierżawionych mogą zostać uwzględnione w kalkulacji zdolności kredytowej, jeżeli:

1) okres pozostały do zakończenia umowy dzierżawy / użyczenia jest dłuższy niż połowa okresu kredytowania lub

2) aktualna umowa dzierżawy/użyczenia jest co najmniej drugą umową zawartą z właścicielem nieruchomości na min. roczny okres lub

3) umowa dzierżawy / użyczenia jest zawarta z jednostką sektora publicznego (np. KOWR bądź jednostka samorządu terytorialnego) lub

4) umowy dzierżawy / użyczenia krótsze niż co najmniej połowa okresu kredytowania stanowią nie więcej niż 20% powierzchni użytkowanych gruntów lub

5) aktualna umowa dzierżawy / użyczenia jest pierwszą umową zawarta z właścicielem nieruchomości na min. 10-letni okres i jest potwierdzona co najmniej jednym z poniższych dokumentów:

a) nakaz płatniczy podatku rolnego wystawiony na dzierżawcę (potwierdzający powierzchnię gruntów dzierżawionych),

b) decyzja w sprawie dopłat z ARiMR uwzględniająca powierzchnię gruntów dzierżawionych,

c) zaświadczenie z UG potwierdzające powierzchnię gruntów dzierżawionych (np. zaświadczenie o dochodowości),

d) potwierdzenie zarejestrowania umowy dzierżawy przez UG/Starostwo Powiatowe (np. umowa dzierżawy z potwierdzeniem zarejestrowania umowy dzierżawy w UG)

Akceptowany dochód: wynikający z zaświadczenia z UG + dopłaty bezpośrednie uzyskane w ostatnim okresie lub dochód netto =[(liczba hektarów x wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha) + kwota uzyskanych dopłat bezpośrednich]/12 – wysokość miesięczna stawki ubezpieczenia w KRUS

Dopłaty bezpośrednie (krajowe i unijne) akceptuje się w wysokości do 30% łącznych dochodów rolnika.

Dochód miesięczny określany jest zgodnie ze wzorem: dochód netto = 1/12* [(liczba hektarów * dochód z zaświadczenia z UG) + kwota uzyskanych dopłat bezpośrednich] – wysokość miesięczna stawki ubezpieczenia w KRUS

W innych bankach mówią indywidualne podejście lub po prostu nie akceptowany, lub min.okres to 12-m-cy lub 24 m-ce – ale w takich wypadkach należy skonsultować to co trzeba spełnić bo do końca się nie określają.

Rolnicy wszyscy

Zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku zaległości z tytułu podatku (rolnego, gruntowego) wraz z nakazem płatniczym lub wraz z wypisem z rejestrów gruntów (ważne 1 m-c od daty wystawienia)

Polisa ubezpieczeniowa  budynków i maszyn oraz urządzeń będących własnością Wnioskodawcy

Wydruk z wyliczonymi wskaźnikami obciążenia na ha i obciążenia majątku, podpisany przez doradcę

Umowy dzierżawy zawarte w formie pisemnej na okres nie krótszy niż okres kredytowania

Jeżeli rolnik posiada zobowiązania w instytucjach finansowych proszę podać: rodzaj zobowiązania, nazwę instytucji finansującej, kwotę zadłużenia, nr i datę zawarcia umowy;

Rolnik prowadzący ewidencję księgową

Umowa spółki

Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku US, oraz składek ZUS/KRUS

Deklaracja podatkowa PIT wraz z załącznikami, z potwierdzeniem nadania/ złożenia w US lub decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości karty podatkowej za rok bieżący

Rolnik nieprowadzący ewidencji księgowej

Zestawienie faktur z ostatnich 12 m-cy dokumentujących uzyskane przychody

Faktury z ostatnich 12 miesięcy

W przypadku rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej dodatkowo – deklaracja podatkowa PIT – z potwierdzeniem nadania/złożenia w US/wydrukiem Urzędowego Poświadczenia Odbioru dokumentu elektronicznego za ostatni rok podatkowy

*dodatkowo mogą być wymagane wypełnione druki bankowe odnośnie prowadzonej działalności przez nas lub księgowego

AD.5 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – branże wykluczone: 

Każdy bank ma swoje branże wykluczone więc każde PKD należy konsultować  w danym banku.

Poniżej przykładowa lista branż wykluczonych:

 

24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny

50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski

50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów

51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

51.21.Z Transport lotniczy towarów

51.22.Z Transport kosmiczny

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z Wydawanie gazet

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.01.A Działalność bibliotek

91.01.B Działalność archiwów

91.02.Z Działalność muzeów

91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.12.Z Działalność klubów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

97.00.Z Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

 

AD.6 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – amortyzacja:

Amortyzacja – czy brana pod uwagę do liczenia zdolności?

Każdy bank podchodzi indywidualnie, niektóre nie akceptują , niektóra tak na zasadach jak poniżej:

• Tak, do odliczenia kosztów amortyzacji wymagane jest przedstawienie Ewidencji środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi

• Amortyzacja nie zmniejsza kosztów więc nie wpływa dodatkowo na zdolność kredytową

• Tak, amortyzacja u nas podwyższa dochód jednak nie może być głównym przychodem

• Nie, (wyjątek: do dochodu można dodać amortyzację w przypadku firm współpracujących z Bankiem w zakresie kredytów na DG, pod warunkiem, że firma posiada odpowiedni rating)

• Liniowa TAK, jednorazowa NIE

 

AD.7 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – ciekawostki a zarazem ważne informacje:

1. Czy bank zaakceptuje zmianę formy rozliczania się przy działalności gospodarczej – na jakich zasadach

Każdy bank podchodzi indywidualnie ,  ( czyli może zaakceptować lub nie tu należy się skonsultować i omówić  to szczegółowo- jak to ma wyglądać ,co wymagają)

• W przypadku zmiany formy rozliczenia z US w trakcie trwania roku podatkowego dochód należy wyliczyć dla każdej z form rozliczenia osobno, a następnie zsumować

• Tak, oceni dochody z każdej z tych form oddzielnie

• Tak, dochód wyliczany proporcjonalnie do sposobu rozliczania w okresie uwzględnianym w analizie

2. Czy bank akceptuje zawieszenie działalności gospodarczej

Większość banków mówi NIE ale są wyjątki:

• Akceptacja dochodu tylko w drodze odstępstwa – do indywidualnej decyzji analityka po zapoznaniu się z całą dokumentacją

• Bank może zaakceptować zawieszenie DG, jednak znacząco pomniejszy to dochód. Dodatkowo będą wymagane wyjaśnienia, dlaczego DG została zawieszona

• Gdy działalność była zawieszona dłużej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, to od jej odwieszenia musi minąć minimum 6 miesięcy.

Pamiętaj, że w tym okresie działalność nie może być zawieszona nawet przez jeden dzień. Nawet jeden dzień zawieszenia w danym miesiącu powoduje, że dany miesiąc traktujemy jako miesiąc zawieszony

• Dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie może stanowić źródła spłaty kredytu / pożyczki, jeśli w ciągu ostatnich 12 mies. działalność była czasowo zawieszona

• Na dzień złożenia wniosku i podejmowania decyzji działalność nie może być zawieszona.

Dochód dzielony jest przez cały okres prowadzenia działalności (łącznie z okresem zawieszenia), więc miesięczny dochód jest przez to zaniżany

• Nie, musi być zachowana ciągłość zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach

3. Samozatrudnienie (przejście z umowy o pracę na działalność gospodarczą) czy akceptowane – na jakich zasadach:

Część banków traktuje to jako początek prowadzenia działalności gosp. czyli wymaga 12 m-cy lub 24 m-ce prowadzenia działalności ale są wyjątki i jest to możliwe.

• Tak, wystarczy prowadzenie DG od 3 mcy, jeżeli działalność ta jest oparta na umowie o współpracy z dotychczasowym pracodawcą lub jest alternatywną formą wcześniej wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę / kontrakt z dotychczasowym pracodawcą

• Bank może udzielić kredytu klientowi, który prowadzi DG przez okres krótszy niż 12 mcy, jeżeli klient udokumentuje fakt wcześniejszego uzyskiwania dochodu w tej branży z innego źródła dochodu np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie

• Wymagany staż to półtora roku w tym pół roku DG, ale rzeczywiście ma być to kontynuacja zatrudnienia w ramach samozatrudnienia z tym samym pracodawcą

• Jeśli DG wynika z tzw. „samozatrudnienia” wówczas dochód z tytułu prowadzenia takiej działalności może stanowić źródło spłaty kredytu / pożyczki już po upływie 3 mcy od momentu podjęcia jednoosobowej działalności, pod warunkiem, :

 • że wnioskodawca nadal współpracuje z firmą, w której wcześniej był zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez okres, co najmniej 6 mcy lub
 • wykonuje pracę o tym samym charakterze współpracując z innym podmiotem / podmiotami (obszar uznaniowy).

Przy czym kwota miesięcznego dochodu netto wyliczana jest na podstawie całego okresu samozatrudnienia, w przypadku, gdy samozatrudnienie trwa krócej niż 12 mcy. W pozostałych przypadkach kwota miesięcznego dochodu netto wyliczana jest z 12 mcy.

Dopuszcza się ustalenie miesięcznego dochodu netto na podstawie ostatniej rocznej deklaracji podatkowej, o ile wnioskodawca prowadził działalność przez cały rok podatkowy

UWAGA! Nie przyjmiemy, jeśli DG wynika z tzw. samozatrudnienia, a wnioskodawca rozlicza się w formie ryczałtu lub karty podatkowej

UWAGA ! Bank nie akceptuje sytuacji jeśli wcześniej przed DG była umowa zlecenie, a nie umowa o pracę.

• Działalność musi trwać od min. 6 mcy, nie ma konieczności żeby zawarta umowa współpracy z podmiotem, w którym wcześniej pracował klient o ile zakres działalności jest tożsamy

• Na pewno wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Standardowo analizowane są dochody z okresu ostatnich 12 mcy. Min okres prowadzenia działalności to 12 mcy

4. Działalność gospodarcza za granicą

Nie jest akceptowana w żadnym banku.

5. Czy bank przyjmie dochód z DG prowadzonej w Polsce, jeśli podatki są płacone w Polsce, ale większość wpływów klient otrzymuje w walucie

Część banków mówi NIE , niektóre indywidualne podejście ( czyli na dwoje babka wróżyła) ale niektóre mówią tak:

• Bank obniża w takim wypadku dochód w walucie o 20% (ryzyko kursowe)

• W przypadku Klientów osiągających dochód z DG, której walutą dochodu są złotówki, gdy część przychodów wyrażona jest w walucie obcej, do kalkulacji Zdolności Kredytowej należy przyjąć następujące zasady:

a) w przypadku, gdy wysokość przychodów osiąganych w PLN stanowi mniej niż 70% wszystkich przychodów firmy w analizowanym okresie – dochód przyjmowany do kalkulacji Zdolności Kredytowej obniżany jest o 20%,

b) w przypadku, gdy wysokość przychodów osiąganych w PLN stanowi 70% lub więcej wszystkich przychodów firmy w analizowanym okresie – dochód przyjmowany do kalkulacji zdolności kredytowej nie wymaga dodatkowej korekty

• Tak, musi być zestawienie KPIR- jeśli będzie w PLN to kredyt będzie w PLN

• Tak, ponieważ księgowa/y rozliczający faktury wszystko przelicza na PLN, i jest rozliczany w polskim urzędzie skarbowym